Extra ALV op 10 november 2021

Op woensdagavond 10 november 2021 om 20:00 uur zal een extra Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsvinden. Alle stemgerechtigde seniorleden van TVV zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Belangrijke onderwerpen van deze extra ALV zijn vaststellen van gewijzigde statuten, huishoudelijk reglement en contributie 2022.

De agenda van de extra ALV is als volgt (en hieronder te downloaden):

  1. Opening en vaststellen agenda 
  2. Mededelingen 
  3. Vaststellen notulen van laatstgehouden ALV, d.d. 03-03-2021 
  4. Toelichten en vaststellen gewijzigde statuten 
  5. Toelichten en vaststellen gewijzigd huishoudelijk reglement 
  6. Toelichten en vaststellen aangepaste contributie voor 2022 
  7. Rondvraag 
  8. Sluiting 

Mocht het vereiste aantal leden om de vergadering te laten plaatsvinden niet om 20:00 uur aanwezig zijn dan zal direct een nieuwe, tweede ALV worden uitgeschreven welke op 10 november 2021 om 20:15 uur zal aanvangen.

De conceptnotulen van de vorige reguliere ALV, d.d. 3 maart 2021 kun je hier raadplegen op onze website. Hiervoor moet je wel zijn ingelogd op onze website. Vanaf 3 november zijn de documenten met betrekking tot statuten en huishoudelijk reglement op onze website te raadplegen. Deze document zijn ook te benaderen van uit je TVV App (via submenu Documenten).

Attentie: vanuit onze MVO gedachte streeft TVV er naar om zo min mogelijk documenten op papier te verspreiden. Tijdens de ALV zullen de vergaderstukken daarom niet meer op papier worden uitgereikt.

Downloads:

Nieuws Overzicht