ALV: financiŽn 2020 en begroting 2021 goedgekeurd

Op woensdagavond 3 maart zijn bijna 30 leden digitaal "aanwezig geweest" bij de achtste Algemene Leden Vergadering (ALV). Tijdens deze ALV zijn diverse zaken besproken. De belangrijkste zaken die op de agenda stonden waren de terugblik op 2020, vooruitblik 2021, (financiële) verantwoording over 2020, vaststelling contributie 2022 en aankondiging van de nog door te voeren wijzigingen in de statuten en/of huishoudelijk reglement uit hoofde van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). 

Voor onder andere de goedkeuring van aangepaste statuten zal in het vierde kwartaal een extra ALV worden ingepland. Met betrekking tot de financiële verantwoording over 2020 heeft onze penningmeester van de ALV en kascontrolecommissie decharge gekregen voor haar boekhouding. Wij danken Gerrie wederom voor haar zorgvuldige werkzaamheden!

Ten aanzien van de contributiebedragen voor 2022 merken we op dat deze voorlopig zijn vastgesteld omdat we op dit moment niet kunnen overzien wat de impact van COVID-19 voor het huidige en komende jaar gaat zijn. Daarnaast hebben we te maken met gestegen c.q. geïndexeerde (vaste en variabele) kosten die door moeten worden gerekend in de contributiebedragen. Echter door de onzekerheid en de huidige beperkende maatregelen als gevolg van corona vindt het bestuur het niet gepast hier nu al een besluit over te nemen.

De contributies van 2022 blijven daarmee voorlopig gelijk aan die van 2021, maar ten aanzien het Jeugdtotaalpakket is wel besloten dat dit per 01-01-2022 wordt verhoogd van €175 naar €200 per jaar. Dit pakket bevat 36 tennislessen verzorgt door Sport Event. Het 3-jarig contract met Sport Events is vorige jaar verlengd waarbij tevens een prijsindexatie is toegepast. Met ingang van 01-01-2021 betaalt TVV nu ruim €19 per jeugdlid extra voor trainingen. Deze meerprijs moeten we echt doorberekenen in het bedrag van het Jeugdtotaalpakket. Desalniettemin kunnen we nog steeds zeggen dat we hiermee een uitstekend aanbod naar onze (potentiële) jeugdige leden doen!

Tenslotte danken we de "aanwezigen" voor hun komst naar en inbreng tijdens de ALV.

De presentatie van de ALV is hier te raadplegen (inloggen vereist).

Nieuws Overzicht